Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Luonto on Suomen suurin liikuntapaikka ja avoinna ympäri vuoden

Luonto on Suomen suurin liikuntapaikka ja avoinna ympäri vuoden

ma 7. toukokuuta 2018 09.42.00

Elinympäristön kehittämisellä päivittäiseen liikuntaan kannustavaksi madalletaan kynnystä aktiiviseen liikkumiseen arjen valintana. Samalla edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia. Terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden keskeisiä kehittämiskohteita ovat yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, lähiliikunta- sekä lähivirkistys- ja luontoalueiden olosuhteiden ja saavutettavuuden parantaminen.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) -olosuhderyhmä edistää poikkihallinnollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuhteiden asiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. Olosuhderyhmän verkostoon kuuluvat KKI-ohjelma, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Pyöräilykuntien verkosto, Suomen Latu, Olympiakomitea, Ikäinstituutti, Liikennevirasto sekä Suomen Kuntaliitto.

TEHYLI-olosuhderyhmän toimintaperiaatteena on aktiivinen tiedon jakaminen ja hyvien käytäntöjen esille tuominen, toimenpiteiden koordinointi sekä olosuhdetahojen synergiaetujen ja yhteistyön hyödyntäminen. Eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhteiseksi valtakunnalliseksi terveyttä edistävän liikunnan, TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelmaksi vuosille 2016–2019.

Luonto on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin lähde

Suomalaiset pitävät ulkoilusta ja usein taustalla on juuri halu liikkua ja rentoutua luonnossa sekä kokea luonto lähellä. Lähivirkistysalueet ja kansallispuistot ovat merkittäviä ja monipuolisia liikuntapaikkoja suomalaisille, sillä retkillä patikoidaan, melotaan, pyöräillään, hiihdetään, lumikenkäillään, marjastetaan – ja tässä vain muutamia vaihtoehtoja. Vaihtuvien vuodenaikojen mahdollistamana luontoliikunnan lajivalikoima on laaja.

Vuodesta 2017 TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpiteitä on suunnattu vahvasti luonnon virkistyskäytön ja luontoliikunnan edistämiseen. Yhteinen toimenpideohjelma sisälsi jo ennestään yhdeksän toimenpidettä teemaan liittyen, mutta ryhmä päätti tehostaa yhteistyötä asian ympärillä ja lisäsi toimenpideohjelmaan 19 täysin uutta toteutettavaa toimenpidettä. Hyvin edennyt toimenpiteiden toteuttaminen ei hidastanut TEHYLI-olosuhderyhmän kunnianhimoa – lisää on tulossa. 

Luontoon pääsyn helppouden edistäminen koetaan olosuhderyhmässä tärkeäksi, sillä luonnossa liikkumisen on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Luonnossa liikkuminen tukee fyysistä kuntoa, laskee verenpainetta, elvyttää ja rentouttaa mieltä sekä vähentää stressiä ja alakuloisuutta. Luonnossa liikkumisella on myös myönteisiä sosiaalisia ulottuvuuksia, kun retkelle lähdetään usein porukalla.

 Toimenpideohjelma kokoaa yhteen monipuolisia toimintoja

TEHYLI-olosuhderyhmän luonnon virkistyskäytön edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä tavoitteina ovat jokamiehenoikeuksien vaaliminen, liikkumisen esteettömyyden parantaminen sekä luontoliikunnan näkyvyyden lisääminen. Näkyvyyttä nostetaankin muun muassa Nuku yö ulkona, Luonnon päivä sekä Vie vanhus ulos -kampanjoiden avulla. Kampanjat haastavat Suomen kansaa viettämään aikaa luonnossa ja ihastelemaan sen kauneutta.

Strategioilla, ohjelmilla, ohjeistuksilla ja paikallisella päätöksenteolla vaikutetaan luonnossa liikkumisen olosuhteisiin. Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Eräpalveluiden strategiseen kehittämisohjelmaan on integroitu Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen -terveysohjelma, jonka kautta kannustetaan luonnossa liikkumiseen ja tuodaan esiin luonnon terveyshyötyjä. Samaan aikaan Suomen Ladun ulkoiluolosuhteiden asiantuntijaverkosto seuraa ulkoiluolosuhteiden kehittymistä paikallistasolla sekä tarvittaessa ottaa kantaa alueelliseen päätöksentekoon ja kaavoitukseen.

Luontoliikunnan olosuhteiden kehittämisen avuksi on luotu retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma, joka tarjoaa hyviksi havaittuja retkeilyrakenteiden ratkaisuja kaikkien käyttöön. Toimenpideohjelmaan on myös kirjattu tuki hyvinvointipuistojen rakentamiseen, suunnitteluun ja käyttöönottoon sekä sairaaloiden viherympäristöjen kehittämiseen.

Virkistyskäytön infrastruktuuria ylläpidetään, kehitetään ja peruskorjataan ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön maaseutuohjelman EU-rahoituksella. Myös muiden eri hallinnonalojen rahoituskanavien avulla on mahdollista kehittää luontoliikunnan olosuhteita ja luonnossa toteutettavia toimintamalleja. Taloudellista tukea myönnetäänkin niin kuntien virkistysalueyhdistysten toimintaan kuin luontoliikuntahankkeiden toteuttamiseen.

Esimerkiksi vuodelle 2018 KKI-ohjelma on kannustanut KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta. Hakukierroksella 1/2018 luontoliikuntaan liittyviä hakemuksia tuli yhteensä 79 ja tukea myönnettiin 33 hankkeelle. Luontoliikuntateemaisia hankkeita on käynnissä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön maaseuturahoituksella sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) hankkeina.

Uusia mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen

Maastopyöräilyn suosio on viime vuosina kasvanut kovasti ja se tarjoaakin lisämahdollisuuden luonnossa liikkumiseen. Tavoitteena on edistää maastopyöräilyreittien määrää, saatavuutta, laatua ja turvallisuutta sekä ehkäistä maastopyöräilyn aiheuttamaa tarpeetonta maaston kulumista. Uusien hoito- ja käyttösuunnitelmien myötä maastopyöräily tullaan sallimaan aikaisempaa huomattavasti kattavammin kansallispuistoissa. Uusien reittien tavoitteena on pyöräilyn edistämisen lisäksi tuoda kansallispuistoihin uusia kävijöitä. Kehitteillä olevat pyörämatkailun viitoitukset tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan myös maastopyöräilyyn.

Luonnossa liikkumisen olosuhteita kehitetään juuri luonnossa liikkujia varten ja myös asiakkailta saatu palaute on keskeinen kehittämisen työväline. Kansallispuistojen sekä muiden suojelu- ja erityisalueiden virkistyskäytön kysyntää ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvalla käyntimäärien laskennalla sekä tekemällä säännöllisin väliajoin kävijätutkimuksia. Verkkopalveluita kehitetään avaamalla Metsähallituksen retkikartta kuntien kohteille, mikä parantaa luontoreittejä koskevan tiedon saatavuutta. Tasa-arvoisen luontoliikkumisen mahdollisuuksia parannetaan kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen ja parantamalla siitä viestimistä.

Luonnon virkistyskäytön lisäksi toimenpideohjelman teemoja vuosille 2016–2019 ovat kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntaolosuhteiden ja  liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistäminen sekä arki- ja lähiliikunnan olosuhteisiin liittyvien koulutuksien toteuttaminen ja tutkimuksen seuraaminen.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) -olosuhderyhmän toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa suosivien yhdyskuntarakenteiden ja elinympäristöjen syntyä, kehittämistä sekä saavutettavuutta ja näin edistää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja lisätä fyysisesti aktiivista arjen liikkumista. Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle kattaen lasten ja nuorten turvallisten liikuntamahdollisuuksien edistämisen, työikäisten työssä jaksamisen sekä ikääntyneiden mahdollisuuden hyödyntää lähiympäristöä ja sen palveluja kävellen.

Teksti: Emma-Reetta Hämäläinen & Tanja Onatsu
Kuva: KKI-ohjelma/Jiri Halttunen


 

Ladataan...