Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Kuukauden ulkoiluteko

Kuukauden ulkoiluteko

ke 19. huhtikuuta 2017 08.04.00

Mäntyharjun Reissupolku puolustaa sisukkaasti urheilurakentamiselle varattua asemakaavaa.

Mäntyharjussa aiottiin rakentaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle poikkeusluvalla asemakaavasta poikkeava palvelukoti. Kuntalaisten pyynnöstä Mäntyharjun Reissupolku päätti lähteä puolustamaan ja vaalimaan muutenkin ahtaaksi käyvää urheilualuetta. Lopputuloksena kunnan rakennuslautakunta päätti hyväksyä Reissupolun tekemän oikaisuvaatimuksen ja urheilualue ainakin näillä näkymin säilyy sille asemakaavassa osoitettuun tarkoitukseen.

Lähtökohta alueen puolustamiselle

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta päätti joulukuussa 2016 tontin vuokraamisesta Hoivatilat Oyj:lle (Attendo) palvelukodin rakentamiseksi. Tontti sijaitsi urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella, aivan urheilutalo Kisalan läheisyydessä. Tammikuussa 2017 kuntalaiset ottivat yhteyttä muutamiin paikkakunnan urheilu- ja liikuntaseuroihin ja kehottivat vaalimaan alueen säilyttämistä asemakaavan mukaisessa tarkoituksessa.

Reissupolku teki päätöksen alueen puolustamisesta

Tammikuussa 2017 Reissupolun hallitus selvitti asiaan liittyviä taustatietoja ja selvisi, että kunta ei aikonut hakea alueen asemakaavaan muutosta vaan Hoivatilat Oyj tulisi hakemaan rakentamiselle poikkeamislupaa palvelukodin rakentamiseksi. Reissupolun hallitus päätti kuntalaisilta saamansa palautteen perusteella yksimielisesti lähteä puolustaman urheilutoiminnalle varattua aluetta.

Reissupolku lähetti päätöksen tekevälle rakennustarkastajalle kirjeitse esityksen, että alueelle ei myönnettäisi poikkeamislupaa rakentamiselle vaan palvelukodille etsittäisiin paikka muualta kunnan alueelta. Rakentamiselle ei myöskään Reissupolun mielestä löytynyt maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia erityisiä syitä rakentamiselle. Lisäksi Reissupolku esitti, että alue on jo nyt käymässä ahtaaksi asemakaavan mukaiselle urheilutoiminnalle. Samansuuntaisen lausunnon asiasta antoi myös toinen urheiluseura paikkakunnalta.

Reissupolun esityksestä huolimatta palvelukodin rakentamiselle myönnettiin poikkeamislupa.

Kuntalaiset kannustivat alueen puolustamista

Kuntalaisten aktiiviset yhteydenotot Reissupolkuun asian tiimoilta johtivat siihen, että asiasta tehtiin oikaisuvaatimus kunnan rakennuslautakunnalle. Oikaisua haettiin tarkoituksenmukaisuusperustein ja katsottiin rakentamisen olevan voimassa olevan asemakaavan vastainen. Perusteluissa todettiin alueen olevan jo nyt ahdas ja palvelukodin rakentamisen myötä alueen kehittämiselle ei jää riittävästi tilaa tulevaisuudessa. Lisäksi valtakunnalliseksi retkikohteeksi vuonna 2015 valittu Repoveden Pohjoinen portti sijaitsee aivan rakennuspaikan vieressä ja reitin kävijämäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Pysäköintitiloja alueella tarvittaisiin tulevaisuudessa enemmän ja alueen varaaminen niille olisi myös välttämätöntä.

Oikaisuvaatimus päätettiin hyväksyä

Rakennuslautakunnan kokouksessa maaliskuussa 2017 esittelijä esitti Reissupolun oikaisuvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana.

Perusteettomuutta perusteltiin sillä, että oikaisuvaatimuksen allekirjoitus ei ollut yhdistyksen sääntöjen mukainen. Lisäksi perusteluina todettiin, että yhdistyksen sääntöihin ei ole sen toiminnan tarkoitukseksi kirjattu maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n kohdassa kuusi sanottuja tarkoituksia, vaan aatteellisen yhdistyksen toiminnaksi on kirjattu tiedottavaa ja ohjaavaa toimintaa.

Perustelut olivat Reissupolun käsityksen mukaan puhtaasti muotoseikkoja, eikä esimerkiksi hallintolain mukaan asiakirjaan edes vaadita allekirjoitusta – yhteystiedot riittävät. Varsinaisesti asiaan eli rakentamiseen liittyviä perusteita ei hylkäämisesityksessä ollut lainkaan.

Reissupolun oikaisuvaatimus hyväksyttiin rakennuslautakunnassa äänin 3–2. Perustelut olivat päätökselle selkeät. Alue on säilytettävä asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen ja kunnasta löytyy paljon paremmin palvelukodin rakentamiseen soveltuvia rakennuspaikkoja.

Mitä tästä opimme?

Urheilun ja liikunnan saralla toimivien yhdistysten yhtenä tehtävänä on vaalia ja puolustaa alueita, jotka on tarkoitettu virkistys- ja urheilukäyttöön. Toisinaan kuntien päätöksenteossa kiire ja kuvitellut taloudelliset intressit saavat aivan liian suuren painoarvon ja pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnittelu unohtuvat. Tämän lisäksi asioita viedään eteenpäin ilman lain hengen mukaisia kuulemismenettelyjä.

Asioihin tarttuminen vaatii kuitenkin yhdistyksiltä valppautta varsinkin silloin kun kuntalaiset sitä pyytävät. Mäntyharjussa asemakaavan vaalimisen ja puolustamisen kannalla oli suuri joukko liikunnan ystäviä sekä luottamushenkilöitä kaikista poliittisista ryhmistä. Tämä antoi hyvän selkänojan asian eteenpäin viemiselle. Tämä kuitenkin vaati myös oman asian perusteiden huolellista läpikäymistä niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden kanssa useissa eri keskusteluissa.

Huomionarvoista oli se, että Reissupolku ei missään vaiheessa ollut vastustamassa palvelukodin rakentamista, vaan puolustamassa voimassa olevaa asemakaavaa.

Palvelukodin rakentaminen on myönteinen ja ehdottoman kannatettava asia, mutta paikka vain oli kiireessä valittu väärin.

Mäntyharjun Reissupolku on tehnyt valtavasti työtä. Vaikuttaminen ei aina ole helppoa. Nyt Mäntyharjun tapaus näyttää päättyvän urheilun ja liikunnan edistämisen kannalta hyvin.

Merkillepantavaa on, että Reissupolku on tehnyt vaikuttamistyötä rohkeasti ja itsensä likoon pistäen. Se on Markku Sohlmanin johdolla tavannut päättäjiä kasvotusten yli puoluerajojen, opiskellut tiiviisti erinäisiä lakeja ja kuullut kaavoituksen osaajia.

Päättäjät kuuluvat useisiin eri puolueisiin ja kontaktit heihin ovat vaikuttamisen edellytys. On tärkeää löytää ne päättäjät, jotka ovat samaa mieltä, ja tarjota heille argumentteja oman kantansa tueksi. Vastaavasti on tärkeää tiedostaa vastapuolella olevat ja pyrkiä vaikuttamaan heihin.

Kaavoitukseen vaikuttaminen on ulkoilun ja urheilun puolustamista ja siten osa kunnan ulkoilu- ja liikuntapolitiikkaa. Poliittisesti sitoutumattoman järjestön on pystyttävä keskustelemaan puoluepoliittisesti aktiivisten vaikuttajien kanssa tehdessään vaikuttamistyötä. Tässä Mäntyharjun Reissupolku on onnistunut erinomaisen hyvin.

Ladataan...